นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

(สำนักปลัดเทศบาล)
8 กุมภาพันธ์ 2566 11:38
การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
ไพล์เอกสาร : NF2302081142242114.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th