นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ข่าวสาร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

(สำนักปลัดเทศบาล)
24 กุมภาพันธ์ 2566 15:03
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ไพล์เอกสาร : NF2302240319009595.pdf
ไพล์เอกสาร : NF2302240319015247.pdf
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th