นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลช่องลม ได้รับยกฐานะจาก สภาตำบลช่องลม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องลม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องลม ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลช่องลม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 เป็นต้นมา ปัจจุบันเทศบาลตำบลช่องลมเป็นเทศบาลขนาดกลาง
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลช่องลม ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากอำเภอลานกระบือประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 55.80 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 47 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,375 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ทั้งตำบล มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ต.หนองกุลา
อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ต.ประชาสุขสันต์
อ.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ต.โนนพลวง
อ.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ต.ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร

ลักษณะพื้นที่ 80% เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำขังในฤดูฝน 20% เป็นที่ราบดอน เกิดจากตะกอนน้ำพัด ไม่มีเขา ที่ราบดอนจะใช้ปลูกพืชไร่ และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ที่ลุ่มใช้ทำนา บางแห่ง มีการยกร่องปลูกไม้ผล ขุดสระเลี้ยงปลา

ประชากร
ประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2566
 • ชาย 2,832 คน
 • หญิง 2,861 คน
 • รวมทั้งสิ้น 5,693 คน
การคมนาคม
เทศบาลตำบลช่องลม มีเส้นทางการคมนาคม สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก คือ ถนนสายลานกระบือ-ลานตาบัว ซึ่งจะเชื่อมกับเส้นทางต่างๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลช่องลม อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้การเดินทางโดยใช้รถยนต์ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

สาธารณูปโภค
 • การประปา การให้บริการด้านประปาในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของ คณะกรรมการหมู่บ้าน
 • การไฟฟ้า การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาลานกระบือ
 • โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 • ไปรษณีย์ การให้บริการด้านไปรษณีย์ในเขตเทศบาลตำบลช่องลม อยู่ในการดูแลของที่ทำการไปรษณีย์ลานกระบือ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
 • ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง บริการ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน การผลิตผ้าทอมือ ผ้าไหมต่างๆ เป็นต้น โดยมีสถานะทางเศรษฐกิจเพียงพอแก่การครองชีพ
 • โครงสร้างของสังคม เทศบาลตำบลช่องลม มีพื้นที่ครอบคุม 8 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ มีเชื่อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นแบบผสมผสาน เนื่องจากประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวไทยทรงดำ ซ้ง ภูไท และอีสาน มีความสัมพันธ์ ในระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น มีการไปมาหาสู่และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ด้านการศึกษา
สถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
 1. โรงเรียนบ้านเกศกาสร หมู่ 2 บ้านเกศสร (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
 2. โรงเรียนบ้านช่องลม หมู่ 1 บ้านช่องลม
 3. โรงเรียนบ้านบึงกระดาน หมู่ 3 บ้านบึงกระดาน
 4. โรงเรียนบ้านปรือพันไถ หมู่4 บ้านปรือพันไถ
นอกจากนี้เทศบาลตำบลช่องลม ยังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่องลม และโรงเรียนเทศบาลช่องลม เพื่อเปิดให้แก่เด็กก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับต่อไป
ศาสนา
มีศาสนสถาน เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
 1. วัดช่องลม หมู่ 1 บ้านช่องลม
 2. วัดเกศกาสร หมู่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ
 3. วัดปรือพันไถ หมู่ 4 บ้านปรือพันไถ
 4. วัดคลองเจริญ หมู่ 7 บ้านคลองเจริญ
 5. วัดวังยางวนาราม หมู่ 5 บ้านวังยาง
 6. วัดบึงพระนางทอง หมู่ 8 บ้านบึงพระนางทอง
สาธารณสุข
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกศกาสร
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง คือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องลมเทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th