นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย (Q & A)

คำถาม : ใครเป็นผู้เสียภาษีกรณีเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเสียชีวิต
คำตอบ : ผู้จัดการมรดกหรือทายาท เป็นผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษี กรณีเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างถึงแก่ความตาย
คำถาม : บ้านตัวอย่างของโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะต้องเสียภาษีในอัตราใด
คำตอบ : บ้านตัวอย่างของโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะต้องเสียภาษีในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากถูกสร้างไว้เพื่อ รอการขาย ถือเป็นประกอบพาณิชยกรรมอย่างหนึ่งต้องเสียภาษีเริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.3
คำถาม : ที่ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักอาศัยจะต้องเสียภาษีอย่างไร
คำตอบ : การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย หมายความรวมถึงช่วงเวลาการก่อสร้างหรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัยด้วย ดังนั้น ที่ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักเพื่ออยู่อาศัยจะต้องเสียภาษี ในประเภทที่อยู่อาศัย โดยเสียภาษีเริ่มต้นในอัตราร้อยละ 0.02
คำถาม : ผู้เสียภาษีจะต้องไปชำระภาษี ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงหรือไม่
คำตอบ : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีอาจชำระภาษีโดยการชำระที่สำนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ชำระภาษีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือชำระผ่านทางธนาคารหรือ โดยวิธีการอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด
คำถาม : ที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสาธารณะจะต้องเสียภาษีหรือไม่
คำตอบ : กฎหมายภาษีที่ดินไม่ได้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่ดินตาบอด อย่างไรก็ตามกรมธนารักษ์ ได้มีการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินต่ำกว่าราคาที่ดินแปลงปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน เจ้าของ ที่ดินอาจขอเปิดทางออกสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทำการเกษตร อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการอื่น รวมถึง อาจทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ได้รับยกเว้นในการจัดเก็บภาษี
คำถาม : ที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้จะถือเป็นที่ดินรกร้างเปล่าหรือไม่
คำตอบ : ที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ไม่ถือเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพแต่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองยังคงต้องเสียภาษีในประเภทอื่นๆ เริ่มต้นใน อัตราร้อยละ 0.3
คำถาม : ที่ดินเป็นดินเค็ม ดินเปรี้ยว ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจะต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ : การพิจารณาว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใดเป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร แก่สภาพให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพดิน ความลาดชันของพื้นดิน และการใช้ประโยชน์ของ ที่ดินบริเวณข้างเคียงประกอบด้วย ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินอยู่ระหว่างการนำที่ดินมาฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้สามารถใช้ ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้ กรณีนี้จะถือว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมเสีย ภาษีเริ่มต้นในอัตราร้อยละ 0.01
คำถาม : โครงสร้างอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และปล่อยทิ้งร้างไว้จะเสียภาษีอย่างไร
คำตอบ : โครงสร้างอาคารที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และปล่อยทิ้งร้างไว้ไม่ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย แต่ที่ดินซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคารดังกล่าว ยังคงต้องเสียภาษีในประเภททิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร แก่สภาพ โดยเสียภาษีเริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.3
คำถาม : บ้านเช่า ซึ่งผู้เช่าใช้ชั้นล่างขายของชำ และชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เช่าใครเป็นผู้เสียภาษีและจะต้องเสียภาษี อย่างไร
คำตอบ :
1. กฏหมายกำหนดให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสียภาษี ดังนั้น กรณีนี้ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านจึงเป็น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฏหมาย
2. เนื่องจากบ้านเช่ามีการใช้ประโยชน์หลายประเภท จึงต้องคำนวนภาษีแยกตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์จริง โดย ชั้นล่างที่ขายของชำจะต้องเสียภาษีประเภทอื่นๆ เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.3 ส่วนใช้บนใช้เป็นที่อยู่อาศัยจะต้อง เสียภาษีประเภทที่อยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
คำถาม : กรณีบ้านสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เพราะมีฤกษ์กำหนดเข้าอยู่อาศัยในอนาคต จะเสียภาษีอย่างไร
คำตอบ : บ้านสร้างเสร็จแล้ว และมีวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่อาศัย แม้จะยังไม่ได้เข้าอยู่อาศัย บ้านดังกล่าวยังคงถือเป็นสิ่ง ปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยจะต้องเสียภาษีประเภทที่อยู่อาศัย เริ่มต้นอัตราร้อยละ 0.02
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th