นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ทําเนียบนายกเทศมนตรี

ทําเนียบนายกเทศมนตรี

นายเฉลา สงขัย
นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1
11 กันยายน 2548 - 10 กันยายน 2552
นายเฉลา สงขัย
นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2
18 ตุลาคม 2552 - 17 ตุลาคม 2556
นายเฉลา สงขัย
นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3
24 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2564
นายเชาวลิต เสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1
28 มีนาคม 2564 -
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th