นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
ทําเนียบปลัดเทศบาล

ทําเนียบปลัดเทศบาล

นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ
ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1
17 มิถุนายน 2548 - 30 เมษายน 2553
นายวสวัตติ์ เอี่ยมทอง
ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1
1 พฤษภาคม 2553 - 1 เมษายน 2555
ว่าที่ร้อยตรีจิรพัฒน์ สุขนิตย์
ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1
1 กรกฏาคม 2555 - 31 มกราคม 2557
นายทนง นาทาม
ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1
1 กรกฏาคม 2557 -
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th