นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

คณะผู้บริหาร

นายเชาวลิต เสถียร
นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0963970097
สันติ สี่เล็กสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0816815972
ไอศิกา กวดนอก
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0881458311
อนันต์ แดงสกุล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0877387453
บัญชา ชลาสินธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0945602114
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th