นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองการศึกษา)
วีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลช่องลม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุนิศา หมอกเมฆ
นักวิชาการศึกษา
ลำยงค์ ปานา
ครู ค.ศ.1
ลำพรวน แพงชัยภูมิ
ครู ค.ศ.1
อรวรรณ ปรีเปรม
ครู ค.ศ.1
วิไลภรณ์ แสนเฒ่า
ครูผู้ดูแลเด็ก
วชิรญาณ์ ชัชวารย์
ครู ค.ศ.1
รัชดาภรณ์ สิงห์เรือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวสกุลรัตน์ พร้อมมูล
ครูผู้ช่วย
ศิริญาภา ทองมะหา
ครู ค.ศ.1
นายทิวากรณ์ ปานทับ
ครูชำนาญการ เอกดนตรีศึกษา
จิตรดา แก้วแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นุชจรีย์ สีสุข
คนงาน
กมลรัตน์ หอมแก่นจันทร์
คนงาน
สุภารัตน์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พีรวัฒน์ ลำดับ
คนงาน
นาวี คงอ้น
คนงาน (ครูอัตราจ้าง)
ดวงจุฬา ขันสู้การ
คนงาน (ครูอัตราจ้าง)
เสาวลักษณ์ ต่อศักดิ์
คนงาน
ดลพร ชำลิกันฉัย
คนงาน
จำนงค์ วัฒนพงษ์
จ้างเหมา
สายสมร พรมประเสริฐ
จ้างเหมา
จรณชัย สังคง
ครูจ้างเหมา (ดนตรี)
ธเนตร คำฤกษ์
จ้างเหมา
ศุภัคษร เอี่ยมสะอาด
ครูจ้างเหมา (ภาษาไทย)
ศินีนาถ บางยิ้ม
ครูจ้างเหมา (ปฐมวัย)
นิตยา จูด้วง
จ้างเหมา
กนกวรรณ ทองคำ
จ้างเหมา
นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด
ครูจ้างเหมา(อังกฤษ)
นายกิตตินันท์ ยืนยง
ครูจ้างเหมา(อังกฤษ)
น.ส.ทิพวัลย์ เจนจบ
จ้างเหมา
สุนิสา ชาติชนะ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
วราภรณ์ ทองคำ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
สมชาย กันวงศ์
ภารโรง
โทรศัพท์ 09 6374 3710
สวัสดิ์ มาน้อย
ภารโรง
สมาน เกษโสภา
พนักงานขับรถ
บุญเรือง คำหอม
ภารโรง
สมภาร สุขเกษม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
โทรศัพท์ 06 3440 4880
วิภา ชื่นทิม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
กนกกร สมศรี
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th