นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองการศึกษา)
วีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลช่องลม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายวิทยา เกิดผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลำยงค์ ปานา
ครู ค.ศ.1
ลำพรวน แพงชัยภูมิ
ครู ค.ศ.1
อรวรรณ ปรีเปรม
ครู ค.ศ.1
วิไลภรณ์ แสนเฒ่า
ครูผู้ดูแลเด็ก
วชิรญาณ์ ชัชวารย์
ครู ค.ศ.1
รัชดาภรณ์ สิงห์เรือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวสกุลรัตน์ พร้อมมูล
ครูผู้ช่วย
ศิริญาภา ทองมะหา
ครู ค.ศ.1
จิตรดา แก้วแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นุชจรีย์ สีสุข
คนงาน
กมลรัตน์ หอมแก่นจันทร์
คนงาน
สุภารัตน์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
สุริยาพร แจ้งบัว
บุคลากรสนับสนุนการสอน
โทรศัพท์ 08 69342223
พีระวัฒน์ ลำดับ
คนงาน
นาวี คงอ้น
คนงาน (ครูอัตราจ้าง)
ดวงจุฬา ขันสู้การ
คนงาน (ครูอัตราจ้าง)
เสาวลักษณ์ ต่อศักดิ์
คนงาน
ดลพร ชำลิกันฉัย
คนงาน
จำนงค์ วัฒนพงษ์
จ้างเหมา
กติรัตน์ ชาภูวงษ์
ครูจ้างเหมา (วิทยาศาสตร์)
สายสมร พรมประเสริฐ
จ้างเหมา
จุฑารัตน์ อินเลี้ยง
ครูจ้างเหมา (ปฐมวัย)
จรณชัย สังคง
ครูจ้างเหมา (ดนตรี)
สุวนันท์ ม่วงศรี
ครูจ้างเหมา (ปฐมวัย)
ธเนตร คำฤกษ์
จ้างเหมา
ศุภัคษร เอี่ยมสะอาด
ครูจ้างเหมา (ภาษาไทย)
ศินีนาถ บางยิ้ม
ครูจ้างเหมา (ปฐมวัย)
นิตยา จูด้วง
จ้างเหมา
นิพาดา บดีรัฐ
จ้างเหมา
กนกวรรณ ทองคำ
จ้างเหมา
พิสมัย ชัยสงคราม
จ้างเหมา
ณัฐพร ทองรักษ์
จ้างเหมา
สุชาดา เชื้อแก้ว
จ้างเหมา
นิคม เหลือจาด
จ้างเหมา
สุนิสา ชาติชนะ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
วราภรณ์ ทองคำ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
สมชาย กันวงศ์
ภารโรง
โทรศัพท์ 09 6374 3710
สวัสดิ์ มาน้อย
ภารโรง
สมาน เกษโสภา
พนักงานขับรถ
บุญเรือง คำหอม
ภารโรง
สมภาร สุขเกษม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
โทรศัพท์ 06 3440 4880
วิภา ชื่นทิม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
กนกกร สมศรี
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th