นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองการศึกษา)
วีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลช่องลม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุนิศา หมอกเมฆ
นักวิชาการศึกษา
ลำยงค์ ปานา
ครู ค.ศ.3
ลำพรวน แพงชัยภูมิ
ครู ค.ศ.2
อรวรรณ ปรีเปรม
ครู ค.ศ.2
วิไลภรณ์ แสนเฒ่า
ครู
รัชดาภรณ์ สิงห์เรือง
ครู ค.ศ.2
นางสาวสกุลรัตน์ พร้อมมูล
ครู
ศิริญาภา ทองมะหา
ครู ค.ศ.2
นายทิวากรณ์ ปานทับ
ครู ค.ศ.2
จิตรดา แก้วแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นุชจรีย์ สีสุข
คนงาน
กมลรัตน์ หอมแก่นจันทร์
คนงาน
สุภารัตน์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พีรวัฒน์ ลำดับ
คนงาน
นาวี คงอ้น
คนงาน (ครูอัตราจ้าง)
ดวงจุฬา ขันสู้การ
คนงาน (ครูอัตราจ้าง)
ดลพร ชำลิกันฉัย
คนงาน
จำนงค์ วัฒนพงษ์
จ้างเหมา
สายสมร พรมประเสริฐ
จ้างเหมา
จรณชัย สังคง
ครูจ้างเหมา (ดนตรี)
ธเนตร คำฤกษ์
จ้างเหมา
ศุภัคษร เอี่ยมสะอาด
ครูจ้างเหมา (ภาษาไทย)
นิตยา จูด้วง
จ้างเหมา
กนกวรรณ ทองคำ
จ้างเหมา
นางสาวนิตยา เนื้อไม้
ครูจ้างเหมา
นางสาวอลิษา สายวงศ์นวล
ครูจ้างเหมา
น.ส.ทิพวัลย์ เจนจบ
จ้างเหมา
นายมนูญ จงเกษกรณ์
จ้างเหมา
นายชัยรัตน์ พุ่มเรียบ
จ้างเหมา
นางสาวสุนันทา อินเลี้ยง
จ้างเหมา
จำลอง วัฒนพงษ์
จ้างเหมา
สุนิสา ชาติชนะ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
วราภรณ์ ทองคำ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
สมชาย กันวงศ์
ภารโรง
โทรศัพท์ 09 6374 3710
สวัสดิ์ มาน้อย
ภารโรง
สมาน เกษโสภา
พนักงานขับรถ
บุญเรือง คำหอม
ภารโรง
สมภาร สุขเกษม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
โทรศัพท์ 06 3440 4880
วิภา ชื่นทิม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
กนกกร สมศรี
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
นายประเสริฐ น้อยพงษ์
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th