นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองการศึกษา)
วีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลช่องลม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ กิติวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
ลำยงค์ ปานา
ครู ค.ศ.3
ลำพรวน แพงชัยภูมิ
ครู ค.ศ.2
อรวรรณ ปรีเปรม
ครู ค.ศ.2
นางสาวสกุลรัตน์ พร้อมมูล
ครู
นายทิวากรณ์ ปานทับ
ครู ค.ศ.2
นายนเรศ เงินอาจ
ครูผู้ช่วย(พลศึกษา)
จิตรดา แก้วแดง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นุชจรีย์ สีสุข
คนงาน
วราภรณ์ ทองคำ
คนงาน
กมลรัตน์ หอมแก่นจันทร์
คนงาน
สุภารัตน์ น้อยพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พีรวัฒน์ ลำดับ
คนงาน
นาวี คงอ้น
คนงาน (ครูอัตราจ้าง)
น.ส.ทิพวัลย์ เจนจบ
คนงาน
อภิรดี คล้ายเดช
คนงาน
สายสมร พรมประเสริฐ
จ้างเหมา
จรณชัย สังคง
ครูจ้างเหมา (ดนตรี)
ธเนตร คำฤกษ์
จ้างเหมา
ศุภัคษร เอี่ยมสะอาด
ครูจ้างเหมา (ภาษาไทย)
กนกวรรณ ทองคำ
จ้างเหมา
นางสาวอลิษา สายวงศ์นวล
ครูจ้างเหมา
นายมนูญ จงเกษกรณ์
จ้างเหมา
นายชัยรัตน์ พุ่มเรียบ
จ้างเหมา
นางสาวสุนันทา อินเลี้ยง
จ้างเหมา
จุฑารัตน์ อินเลี้ยง
จ้างเหมา
นางสาวลูกตาล เพชรผึ้ง
จ้างเหมา
นางสาวสโรชา ทองคำ
จ้างเหมา
นายแสงเพชร จันทาศรี
จ้างเหมา
นางสาวปุณณภา จูด้วง
จ้างเหมา
สุนิสา ชาติชนะ
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
สมชาย กันวงศ์
ภารโรง
โทรศัพท์ 09 6374 3710
สวัสดิ์ มาน้อย
ภารโรง
สมาน เกษโสภา
พนักงานขับรถ
บุญเรือง คำหอม
ภารโรง
สมภาร สุขเกษม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
โทรศัพท์ 06 3440 4880
วิภา ชื่นทิม
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
กนกกร สมศรี
จ้างเหมา (แม่บ้าน)
นายประเสริฐ น้อยพงษ์
จ้างเหมา
บุญเลิศ นาคคงคำ
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th