นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองคลัง)
ณัฐปภัสร์ ปรัชธันยพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
จุฑารัตน์ กาวกาย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ธนัชพร มีศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรณิการ์ กล่อมเสียง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
สุธาสินี จูด้วง
คนงาน
สุปราณี แก่นแก้ว
คนงาน
ปนัดดา ขุนสุริยะ
คนงาน
นันทพร ไชยยา
คนงาน
แพทย์ พัดพ่วง
คนงาน
เกวลิน คำจริง
จ้างเหมาบริการ
นางสาว ณัฎฐณิชา โกสุม
จ้างเหมา
นางสาวสุภัสสรา สุขเกษม
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th