นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองช่าง)
นายจักรเทพ ดวงตะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ศุภนัญญา มาน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนุสรณ์ ระวังภัย
นายช่างโยธา
นิทัศน์ บัวแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จิระศักดิ์ บุตรอินทร์
คนงาน
ภาคินี ยิ้มย่อง
คนงาน
สมเจตน์ ศรีสุข
คนงาน
นางสาวสิริวัลย์ ยิ่งมาก
คนงาน
สุชน คงเจริญ
จ้างเหมา
อภิชัย บุตรอินทร์
จ้างเหมา
นายมงคล ทองทา
จ้างเหมา
นายศุภเสก อินเลี้ยง
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th