นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
นางชรัฬดา ปานปรีชา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สมจิตต์ ชูปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปุณณภา น้อยพงษ์
คนงาน
โทรศัพท์ 0918406495
นางสาวอาภาภรณ์ หมีคุ้ม
คนงาน
วิภารัตน์ แสงนอก
จ้างเหมา
ฉลอง สังข์เที่ยง
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th