นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ปัณฑา จูด้วง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
สมจิตต์ ชูปาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปุณณภา น้อยพงษ์
คนงาน
โทรศัพท์ 0918406495
วิภารัตน์ แสงนอก
จ้างเหมา
อาภาภรณ์ หมีคุ้ม
จ้างเหมา ประชาสัมพันธ์
ฉลอง สังข์เที่ยง
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th