นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองสวัสดิการสังคม)
นางสุธัญญณัฐ สักกายะกรมงคล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสุธัญญณัฐ สักกายะกรมงคล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
จีรวรรณ เลิศตระกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จวน แช่มช้อย
จ้างเหมา
จินทภา ปานนิ่ม
คนงาน
ฐิติวรดา ทับคง
คนงาน
กนกวรรณ จี้เงิน
คนงาน
กิติพงษ์ จั่นเพชร
จ้างเหมา
นายวรวิชญ์ จันทร์คง
จ้างเหมาบริการ
สุภาภรณ์ กรวดนอก
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th