นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองสวัสดิการสังคม)
นายวีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
จีรวรรณ เลิศตระกูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จินทภา ปานนิ่ม
คนงาน
ฐิติวรดา ทับคง
คนงาน
กนกวรรณ จี้เงิน
คนงาน
จวน แช่มช้อย
จ้างเหมา
กิติพงษ์ จั่นเพชร
จ้างเหมา
นายวรวิชญ์ จันทร์คง
จ้างเหมาบริการ
สุภาภรณ์ กรวดนอก
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th