นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ณัฐปภัสร์ ปรัชธันยพร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เยาวลักษณ์ มะกอง
พยาบาลวิชาชีพ
นิภาพรรณ ถมทอง
คนงาน
โทรศัพท์ 0805051734
ธวัช จูด้วง
คนงาน
ศิริรัตน์ อินเลี้ยง
คนงาน
ศศินิภา อินเลี้ยง
คนงาน
บุษยา อินทพงษ์
คนงาน
ปวริศา คำหร่าย
คนงาน
นิสิต แก้วเรือง
จ้างเหมา
ละออง สุขมี
จ้างเหมา
สนั่น กำปะนาท
จ้างเหมา
เสาวณีย์ วิชัย
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0834122273
สานิตย์ จูด้วง
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0996136439
ประนอม อาสานอก
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0873549645
พรศรี เกาโสภา
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0884534349
กรกิณรี
จ้างเหมา
พรรณนิภา โฉมเกษ
จ้างเหมา
นายอิสรภาพ ศรีสุข
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th