นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ณัฐปภัสร์ ปรัชธันยพร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เยาวลักษณ์ มะกอง
พยาบาลวิชาชีพ
ธวัช จูด้วง
คนงาน
ศิริรัตน์ อินเลี้ยง
คนงาน
ศศินิภา อินเลี้ยง
คนงาน
บุษยา อินทพงษ์
คนงาน
ปวริศา คำหร่าย
คนงาน
นิสิต แก้วเรือง
จ้างเหมา
หนูไกร ศรีชัย
จ้างเหมา
สนั่น กำปะนาท
จ้างเหมา
เสาวณีย์ วิชัย
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0834122273
สานิตย์ จูด้วง
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0996136439
ประนอม อาสานอก
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0873549645
พรศรี เกศโสภา
จ้างเหมา
โทรศัพท์ 0884534349
กรกิณรี
จ้างเหมา
พรรณนิภา โฉมเกษ
จ้างเหมา
นายอิสรภาพ ศรีสุข
จ้างเหมา
นางสาวเสาวลักษณ์ จูด้วง
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th