นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(สำนักปลัดเทศบาล)
นายชำนาญ จุลมุสิ
รองปลัดเทศบาลตำบลช่องลม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
ชำนาญ จุลมุสิ
รองปลัดเทศบาล
เกรียงศักดิ์ นามยา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายวิชัย สิงห์นอก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พลัฏฐ์ เพชรวิจิตร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ ปัญจวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนพรัตน์ ทวนธง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บดินทร์ เรืองสังข์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
จารุวรรณ สาบุตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0827873687
เปรียญ สมบูรณ์สุข
ดับเพลิง
วีระศักดิ์ ปานา
ดับเพลิง
สุเมธ ชาภูวงษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
บัญชา แช่มช้อย
พนักงานขับรถดับเพลิง
อนันชัย เจนจบ
คนงาน
เกียรติศักดิ์ ฉัตรทอง
คนงาน
พัชรินทร์ อินเลี้ยง
คนงาน
ดนัย ถมทอง
คนงาน
ควร บางยิ้ม
คนงาน
พรทิพย์ นาคพรม
คนงาน
นางสาวพิมวิไล ไหวมาก
คนงาน
นายสมชาย สุขเกษม
คนงาน
นิรุนต์ เสือไว
คนงาน
วันชัย ขุนสุริยะ
คนงาน
เจริญศักดิ์ มากมี
คนงาน
กิตติธัช สงขัย
คนงาน
ไพรัตน์ วิชัย
จ้างเหมา
ลำไย พวงรัตน์
จ้างเหมา
เสวย จูด้วง
จ้างเหมา
นางยุพิน สุขทัย
จ้างเหมา
นางสาวรจนา นกน้อย
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th