นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(สำนักปลัดเทศบาล)
ทนง นาทาม
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0904548182
ชำนาญ จุลมุสิ
รองปลัดเทศบาล
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พลัฏฐ์ เพชรวิจิตร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จารุวรรณ สาบุตร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0827873687
นพรัตน์ ทวนธง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
บดินทร์ เรืองสังข์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
อนันชัย เจนจบ
คนงาน
เกียรติศักดิ์ ฉัตรทอง
คนงาน
พัชรินทร์ อินเลี้ยง
คนงาน
ดนัย ถมทอง
คนงานทั่วไป
ควร บางยิ้ม
คนงาน
พรทิพย์ นาคพรม
คนงาน
นางสาวพิมวิไล ไหวมาก
คนงาน
เปรียญ สมบูรณ์สุข
ดับเพลิง
วีระศักดิ์ ปานา
ดับเพลิง
นิรุนต์ เสือไว
พนักงานดับเพลิง
วันชัย ขุนสุริยะ
พนักงานดับเพลิง
เจริญศักดิ์ มากมี
พนักงานดับเพลิง
กิตติธัช สงขัย
พนักงานดับเพลิง
สุเมธ ชาภูวงษ์
พนักงานดับเพลิง
ไพรัตน์ วิชัย
จ้างเหมา
ลำไย พวงรัตน์
จ้างเหมา
เสวย จูด้วง
จ้างเหมา
บัญชา แช่มช้อย
จ้างเหมาขับรถจักรกล
ศราวุฒิ บุตรอินทร์
จ้างเหมา
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th