นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

สมาชิกสภาฯ

นายระเบียบ น้อยพงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0878443570
นายเดโชชัย นิ่มนวล
รองประธานสภาฯ
โทรศัพท์ 0992394988
นายล่อน เจนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0945964880
นายสมเดช ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0879715204
นางสุคนธ์ เจนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0616843639
นายประจวบ จันทร์คง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0955758184
นางจาลึก เลาหพิบูลรัตนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0877344555
นางทองหล่อ น้อยพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0896398179
นายสรัล ขำคล้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0862144872
นายสมประสงค์ อินเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0943646813
นายพินโย อินเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0808600771
นายประพันธ์ โกสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0618645769
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th