นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายทนง นาทาม
ปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
นายชำนาญ จุลมุสิ
รองปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
นางศิริพร แจ้งโถง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายพชร เพชรอ่อน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นายวีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวณัฐปภัสร์ ปรัชธันยพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจักรเทพ ดวงตะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางปัณฑา จูด้วง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th