นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
บุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชำนาญ จุลมุสิ
รองปลัดเทศบาลตำบลช่องลม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0902827864
นายชำนาญ จุลมุสิ
รองปลัดเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์ 0902827864
นายเกรียงศักดิ์ นามยา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0994539989
นางนันทวัน เวสสบุตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 5574 1666 ต่อ 141
นายวีระชัย กล่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 0821728777
นางสาวณัฐปภัสร์ ปรัชธันยพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0831669900
นายจักรเทพ ดวงตะวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0864459499
นางสุธัญญณัฐ สักกายะกรมงคล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ 0931466251
นางชรัฬดา ปานปรีชา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 0819714093
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th