นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

กองคลัง

 สถานที่ตั้ง
: ชั้น 1 เทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 124
โทรสาร
: 055-741670

กองคลัง

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการคลังของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเยวกับการควบคุมการรับจ่าย จ่ายเงินสะสมของเทศบาล ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย พิจารณาตรวจจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินทำขวัญ และเงินประเภทอื่นในลักษณะเดียวกัน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ เงินยืมสะสมของเทศบาล เงินยืมทดรองจ่าย เงินฝากเงินอุดหนุน ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดเบิกปีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายเวลาตัดฝากเงินประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และการนำส่งเงินรายได้ ตรวจสอบให้คำแนะนำชี้แจงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคลังให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล จัดเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอันมีค่าของเทศบาลและการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองคลังเป็น       ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง กองคลังตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านขวาของอาคาร

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th