นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

กองช่าง

 สถานที่ตั้ง
: ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 131
โทรสาร
: 055-741670

กองช่าง

            มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างการควบคุมอาคารตามระเบียบกฏหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล   งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองช่าง  กองช่างตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ด้านซ้ายของอาคาร 

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th