นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 สถานที่ตั้ง
: ชั้น1 สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 055-741666
โทรสาร
: 055-741670


กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์         ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น    งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณออกเป็น 1 ฝ่าย     6 งาน ดังนี้

   5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย 6 งาน

         (1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

         (2) งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล

         (3) งานงบประมาณ

         (4) งานประชาสัมพันธ์

         (5) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

                               (6) งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th