นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

 สถานที่ตั้ง
: ชั้น 1 เทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 172
โทรสาร
: 055-741670

 

กองสวัสดิการสังคม

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเดี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่ม อาทิ เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีโอกาสได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบของชุมชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้คำปรึกษา แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานบรรเทาความาเดือดร้อน ดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านซ้ายของอาคาร 

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th