นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 สถานที่ตั้ง
: อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 141
โทรสาร
: 055-741670

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตว์แพทย์ งานฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ งานวางแผนติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งอยู่ที่อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th