นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

 สถานที่ตั้ง
: ชั้น 2 เทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 055-741666-7 ต่อ 100
โทรสาร
: 055-741670

สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานนิติการ งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการ   ภายในสำนักปลัดออกเป็น 2 ฝ่าย 8 งาน ดังนี้

1.1 ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 5 งาน

(1) งานธุรการ

(2) งานกิจการสภา

(3) งานการเจ้าหน้าที่

(4) งานนิติการ

(5) งานการเลือกตั้ง

1.2 ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย 3 งาน

                (1) งานทะเบียนราษฎร

                (2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                (3) งานรักษาความสงบเรียบร้อย


เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th