นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 สถานที่ตั้ง
: เทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 055 741 666 ต่อ 142
โทรสาร
: -

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลช่องลม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2551 การดำเนินงานของกองทุนฯ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ
1. หมวดกิจกรรมที่ 1 จัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์
2. หมวดกิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข
3. หมวดกิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
4. หมวดกิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

หมวดกิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
ความภาคภูมิใจของการจัดตั้งกองทุนฯ
1. กองทุนเป็นแกนกลางเชื่อมโยงให้แก่หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ เช่น โรงเรียน วัด และรพ.สต.
2. เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กร ได้เข้าถึงงบประมาณของเทศบาล
3. มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนด้านการจัดการสุขภาพ
****กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่องลม****
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th