นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

เทศบาลคาร์บอนต่ำ

 สถานที่ตั้ง
: เทศบาลตำบลช่องลม
โทรศัพท์
: 0-5574-1666-7
โทรสาร
: 0-5574-1670

เทศบาลตำบลช่องลม มุ่งสู่ เทศบาลคาร์บอนต่ำ เพื่อชุมชน

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th