นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
หน่วยงาน

โรงงานผลิดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 สถานที่ตั้ง
: หมู่ที่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์
: 0-5574-1666-7 ต่อ 172
โทรสาร
: 0-5574-1670

          โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(Organic Fertiliser Factory) ของเทศบาลตำบลช่องลม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและเพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว  โดยเริ่มจากประชาชนทั้งที่มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพอื่นต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การเผาฟางข้าวนำไปสู่มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำไปสู่ความคิดริเริ่ม นำฟางข้าวมาเข้ากระบวนการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ แทนที่จะทำการเผา ด้วยการส่งฟางข้าวให้กับโรงงานผลิตปุ๋ย  นอกจากนั้น ด้วยคุณสมบัติของปุ๋ยชีวภาพร้อยเปอร์เซนต์ ช่วยรักษาหน้าดินและสภาพของดินให้สมบูรณ์ ลดการใช้สารเคมีในแปลงเพาะปลูก ช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 

โรงงานปุ๋ยชีวภาพได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  และเทศบาลได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เรียบง่ายและสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นป้อนเข้าสู่โรงงานเป็นหลัก 

 

จำหน่ายปุ๋ยในราคาถูกให้กับเกษตรกรภายในตำบลช่องลม และขยายตลาดไปสู่ภาคครัวเรือนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีขนาดบรรจุ เพียง ๕ กิโลกรรม และ ๑๐ กิโลกร้ม สำหรับประชาชนทั่วไปนำไปใช้สำหรับดูแลสวนหลังบ้านของตนเอง (Homeuse market)  และในปัจจุบันมีการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุปุ๋ยที่มีขนาด  50 กิโลกรัม

ที่ผ่านมามีการขอเข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยชีวภาพของโรงงานจำนวนมาก ทั้งกลุ่มศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ  อาทิเช่น  การเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานของคณะครูอาจารย์โรงเรียนไฟน์โฮป ประเทศเยอรมันนี  และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th