นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
แกลเลอรี่กิจกรรม

แกลเลอรี่กิจกรรม

24 กุมภาพันธ์ 2566 09:38
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นายเชาวลิต เสถียร นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธา่นเปิดโครงการอบรมเพิ่ม
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม
               นายเชาวลิต  เสถียร  นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการหลักสูตรการปฏิบัติราชการและการสัมมนาร่วมกับ หลักสูตรการเป็นการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลช่องลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน" โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน
     ในโอกาสนี้ได้กล่าวต้อนรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลช่องลม
พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่
โดยให้ทุกคนมุ่งมั่นในความรู้ ความสามารถ มาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐ โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลช่องลม
     สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลช่องลม ได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร
2. เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานเทศบาล พน้กงานจ้างที่ดี เกิดจิตสำนึก มีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชนและการให้บริการประชาชน
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
5. มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำหรับการปฏิบัติราชการ

เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th