นายเชาวลิต เสถียร
( นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม )
โทรศัพท์ 0963970097
เอกสารบริการประชาชน
1. กำหนดการและขั้นตอนการชำระภาษี
เอกสารดาวน์โหลด
2. ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารดาวน์โหลด
3. การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
เอกสารดาวน์โหลด
4. หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลช่องลม
เอกสารดาวน์โหลด
5. ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
6. ภาพรวมทิศทางการพัฒนาของประเทศในสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับเต็ม
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวน์โหลด
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เอกสารดาวน์โหลด
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2554
เอกสารดาวน์โหลด
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พุทธศักราช2564
เอกสารดาวน์โหลด
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เอกสารดาวน์โหลด
12. เทศบาลตำบลช่องลมจัดทำรายงานประจำปี เป็นปฎิทินตั้งโต้ โดยมุ่งเน้นเรื่องผลงานด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา ท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาไปสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ ไปพร้อมๆ กัน
เอกสารดาวน์โหลด
13. แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ส.ถ./ผ.ถ.๑๑)
เอกสารดาวน์โหลด
14. หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เอกสารดาวน์โหลด
15. รัฐธรรมนูญ
เอกสารดาวน์โหลด
16. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๕๖
เอกสารดาวน์โหลด
17. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เอกสารดาวน์โหลด
18. โลโก้เทศบาลตำบลช่องลม
เอกสารดาวน์โหลด
เทศบาลตำบลช่องลม
เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์ :  055741666     โทรสาร :  055741670
Email :  chonglom@chonglom.go.th